Shalaka purush = 1

Part = 1

Shalaka purush part = 1