Shalaka purush = 2

Part = 2

Shalaka purush part = 2